Đội ngũ cán bộ, giảng viên

 

Tính đến thời điểm ngày 01/6/2021, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa có 89 người. Cụ thể như sau:

1. Cán bộ quản lý:

- Ban Giám đốc: 3 người, gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc

- Cán bộ quản lý các phòng, khoa: 12 người

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 07

- Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị: 04; Trung cấp chính trị: 08

2. Đội ngũ giảng viên:

Tổng số giảng viên của Phân hiệu có 60 người, chia ra như sau:

TT

Chỉ số

Thời điểm tháng 6/2021

 

Giảng viên cơ hữu

60

Học hàm

 

1

Giáo sư

0

2

Phó giáo sư

01

Học vị

 

1

Tiến sĩ (bao gồm GS, PGS)

04

2

Nghiên cứu sinh

03

3

Thạc sĩ

51

4

Khác

02

3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

          Từ khi được thành lập đến nay, Phân hiệu luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2018 đến nay đã có 03 tiến sỹ tốt nghiệp trong và ngoài nước về công tác tại Phân hiệu, 03 cán bộ đang  làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài; Có 21 cán bộ, giảng viên tham gia học tập và đã tốt nghiệp chương trình trung cấp chính trị; 100% cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng Công nghệ thông tin để đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; 14 giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh chuyên ngành. Bên cạnh đó, hàng năm giảng viên được tham gia các lớp tập huấn về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, tập huấn về đổi mới chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ…Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Phân hiệu.

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82