Đội ngũ cán bộ, giảng viên

           Tính đến thời điểm ngày 10/10/2022, đội ngũ cán bộ, giảng viên của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa có 89 người. Cụ thể như sau:

          1. Cán bộ quản lý:

          - Ban Giám đốc: 02 người, gồm 01 Phó Giám đốc phụ trách và 01 Phó Giám đốc

          - Cán bộ quản lý các phòng, khoa: 08 người

          - Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 03; Thạc sĩ: 07

          - Trình độ lý luận: Cao cấp chính trị: 03; Trung cấp chính trị: 08

TT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

TR. ĐỘ          C.MÔN

CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ

I.

Ban giám đốc

1.

Trần Xuân Biên

1982

Tiến sĩ

Quản lý

đất đai

Phó Giám đốc

phụ trách

2.

Lê Anh Trung

1981

Tiến sĩ

Môi trường

Phó Giám đốc

II.

Phòng Đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển

1.

Trần Thị Thanh Huyền

1979

Thạc sỹ

Quản lý

đất đai

Phó Trưởng phòng phụ trách

III.

Phòng Tổ chức - Hành chính

1.

Lê Hữu Lương

1968

Thạc sỹ

Trắc địa

Trưởng phòng

IV.

Phòng Kế hoạch  - Tài chính

1

Lê Thị Hạnh

1985

Thạc sĩ

Tài chính – Kế toán

Trưởng phòng

V.

Phòng Công tác sinh viên

1.

Đinh Công Hướng

1968

Thạc sỹ

Trắc địa - BĐ

Trưởng phòng

VI.

Khoa khoa học đại cương

1.

Trần Đức Nam

1976

Thạc sỹ

Máy tính

Trưởng khoa

VII.

Khoa Trắc địa - Bản đồ

1.

Dương Thị Mai Chinh

1978

Thạc sỹ

Trắc địa - BĐ

PhóTrưởng khoa

phụ trách

VIII.

Khoa Quản lý đất đai

1.

Nguyễn Thị Hằng

1979

Thạc sỹ

Quản lý đất đai

PhóTrưởng khoa

phụ trách

IX.

Khoa Môi trường

1.

Lê Anh Trung

1981

Tiến sĩ

Môi trường

Phụ trách Khoa

 

            2. Đội ngũ giảng viên:

            Tổng số giảng viên của Phân hiệu có 60 người, chia ra như sau:

TT

Chỉ số

Thời điểm tháng 6/2021

 

Giảng viên cơ hữu

60

Học hàm

 

1

Giáo sư

0

2

Phó giáo sư

01

Học vị

 

1

Tiến sĩ (bao gồm GS, PGS)

04

2

Nghiên cứu sinh

03

3

Thạc sĩ

51

4

Khác

02

          3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ

          Từ khi được thành lập đến nay, Phân hiệu luôn quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giảng viên để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ năm 2018 đến nay đã có 03 tiến sỹ tốt nghiệp trong và ngoài nước về công tác tại Phân hiệu, 03 cán bộ đang  làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài; Có 21 cán bộ, giảng viên tham gia học tập và đã tốt nghiệp chương trình trung cấp chính trị; 100% cán bộ, giảng viên tham gia khóa bồi dưỡng Công nghệ thông tin để đạt chuẩn theo quy định của Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ; 14 giảng viên được bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh chuyên ngành. Bên cạnh đó, hàng năm giảng viên được tham gia các lớp tập huấn về công tác đổi mới phương pháp giảng dạy, tập huấn về đổi mới chương trình giảng dạy các môn lý luận chính trị, tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ…Những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học tại Phân hiệu.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521