Giới thiệu

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

Phòng Tổ chức - Hành chính là đơn vị trực thuộc Phân hiệu đại học Tài nguyên và Môi trường Hà nội tại tỉnh Thanh Hóa; có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện công tác: tổ chức bộ máy, biên chế; công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách và lao động, tiền lương; cải cách hành chính; hành chính tổng hợp, văn thư lưu trữ; thi đua khen thưởng; quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học; thanh tra nội bộ.

21/06/2023
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521