Hồ sơ giảng viên

12/09/2023

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thị Hằng

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

Phó trưởng khoa phụ tráchKhoa QLDĐ;

Giảng viên chính

Tại đây

2

Trần Xuân Biên

Tiến sĩ

Quản lý đất đai

Giám đốc Phân hiệu, giảng viên

Tại đây

3

Lê Trí Nhượng

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

Phó Trưởng Bộ môn QLĐĐ;

Giảng viên

Tại đây

4

Mai Văn Thông

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

Giảng viên

Tại đây

5

Trần Thị Thanh Huyền

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

Phó Trưởng phòng ĐTKHCN và HTPT;

Giảng viên chính

Tại đây

6

Bùi Thị Thanh Nga

Thạc sĩ

Quản lý đất đai

Giảng viên

Tại đây

7

Lê Thanh Tùng

Thạc sĩ

Khoa học Môi trường

Giảng viên

Tại đây

8

Nguyễn Thị Mai Ngân

Thạc sĩ

Khoa học Môi trường

Giảng viên

Tại đây

9

Mai Thị Phương Lan

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Phó Trưởng Bộ môn Kế toán;

Giảng viên

Tại đây

10

Lê Thị Như Hằng

Thạc sĩ

Quản trị kinh doanh

Giảng viên

Tại đây

11

Lê Thanh Hải

Thạc sĩ

Quản lý kinh tế

Giảng viên

Tại đây

12

Nguyễn Thị Xuân

Thạc sĩ

Kinh doanh và quản lý

Giảng viên

Tại đây

13

Lê Thị Hạnh

Thạc sĩ

Kinh tế nông nghiệp

Trưởng phòng KH-TC;

Giảng viên

Tại đây

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521