0949.152.521

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

01/08/2022

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nội dung chi tiêt tại tệp tin đính kèm: 2765-hdts-hunre 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521