Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

HƯỚNG DẪN
Công tác tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 tại Trường Đại học
Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (Mã: DMT) hướng dẫn công tác
tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường như sau:
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục
chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó,
người tốt nghiệp trình độ trung cấp chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu
cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản
hướng dẫn) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho
phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT Việt Nam) ở nước ngoài hoặc Việt
Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong phạm vi toàn quốc.
3. Phương thức tuyển sinh
Nhà trường xét tuyển theo 06 phương thức:
-
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ
Giáo dục & Đào tạo.
-
Phương thức 2: Xét tuyển đặc cách theo quy định của Trường Đại học Tài nguyên
và Môi trường Hà Nội đối với thí sinh đáp ứng một trong các điều kiện sau:
+ Thí sinh học ba năm và tốt nghiệp bậc THPT tại các Trường THPT chuyên.
+ Thí sinh tốt nghiệp THPT và có chứng chỉ Tiếng Anh TOEFL IBT từ 64/120 điểm
hoặc IELTS từ 5.0/9.0 trở lên do cơ quan quốc tế có thẩm quyền cấp còn thời hạn hiệu lực sử
dụng tính đến thời điểm nộp hồ sơ ĐKXT.

Xem chi tiết tại đây

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521