Khoa Môi trường

Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

Hồ sơ giảng viên

12/09/2023
HƯỚNG TỚI NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2023: GIẢI PHÁP CHO Ô NHIỄM NHỰA

HƯỚNG TỚI NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2023: GIẢI PHÁP CHO Ô NHIỄM NHỰA

Ô nhiễm rác thải nhựa là hiểm họa ảnh hưởng tới môi trường sinh thái và sức khỏe cộng đồng, nhằm thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng 1 lần và chung tay giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên quy mô toàn cầu, Chương trình Môi trường Liên hợp Quốc đã chọn “Beat Plastic Pollution - Đánh bại ô nhiễm nhựa” là khẩu hiệu của ngày môi trường thế giới 05/6/2023.   

                                                                                                                                              Hoàng Sỹ Bách

 

01/06/2023
12
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521