Thông báo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2021

Tệp tin nội dung Thông báo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi sinh viên quay trở lại học tập sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm 2021 Tập tin file  

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521