Thông báo về việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82