Nghị Quyết phê duyệt điều chỉnh Chiến lược phát triển Phân hiệu ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Thông tin chi tiết ở tệp tin đính kèm: 12-nq-h--thhn_dieu_chinh_chien_luoc_phat_trien_phan_hieu 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521