Văn bản

Cac mẫu đơn

Cac mẫu đơn

Cac mẫu đơn: Nghỉ phép, nghỉ không lương, xin quay lại làm làm việc, gia hạn nghỉ không lương

19/07/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521