Giới thiệu Khoa Khoa học đại cương

22/04/2021

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Thông tin chung

Khoa khoa học Đại cương được thành lập từ ngày 20/8/2001 trên cơ sở tổ bộ môn Khoa học cơ bản trực thuộc Ban Giám hiệu. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng nhà trường, từ một tổ bộ môn đến nay đã vươn lên trở thành một đơn vị khoa vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng cùng nhà trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài nguyên và môi trường phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới. .

Khoa Khoa học Đại cương có tổng số 16 cán bộ, giảng viên  trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý. Được chia thành 3 tổ Bộ môn: Ngoại ngữ và tin học, Văn hóa cơ bản, Chính trị và GDTC. Số lượng cán bộ giảng viên mỗi tổ có sự khác nhau như: tổ Ngoại ngữ và Tin học gồm 08 đồng chí, tổ Văn hóa cơ bản có 03 đồng chí, tổ Chính trị và GDTC có 05 đồng chí.

         

         - Hiện nay, Khoa Khoa học Đại cương đào tạo các em học sinh sinh viên năm thứ nhất; với các môn học đại cương theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành. Đối với từng chuyên ngành cụ thể như: ngành Môi trường, ngành Quản lý đất đai, ngành Trắc địa bản đồ, ngành Kế toán và Công nghệ thông tin.

1.2. Cơ cầu tổ chức Khoa Khoa học đại cương

Khoa Khoa học Đại cương có tổng số 16 cán bộ, giảng viên  trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý. Được chia thành 3 tổ Bộ môn:

(1). Tổ Ngoại ngữ và tin học (08 giảng viên).

(2). Tổ Văn hóa cơ bản (3 giảng viên).

(3). Tổ Chính trị và Giáo dục thể chất (05 giảng viên).

- Về trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy: 100% cán bộ giảng viên của khoa có trình độ từ đại học trở lên, cụ thể: 14/16 đông chí có trình độ thạc sĩ, 02 đồng chí là cử nhân.

          - Lãnh đạo khoa, gồm: 01 Trưởng khoa (chưa có Phó trưởng khoa). 02 tổ trưởng bộ môn và 1 đồng chí được khoa giao nhiệm vụ quản lý tổ.

  - Trưởng khoa là người trực tiếp quản lý viên chức và người lao động thuộc Khoa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa.

- Các Trưởng bộ môn giúp việc cho Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Phụ trách tổ bộ môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn và các công việc thuộc bộ môn.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Khoa Khoa học đại cương có chức năng giúp Giám đốc tổ chức đào tạo ở các trình độ đại học, vừa làm vừa học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, học tập bồi dưỡng và các hoạt động chuyên môn khác thuộc chương trình đào tạo đại cương và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Giám đốc.

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Thực hiện công tác đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học

a) Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Giám đốc giao nhiệm vụ.

b) Phối hợp tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo các học phần đại cương.

c) Phối hợp tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

d) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh) bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

đ) Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

f) Phối hợp với Phòng đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

g) Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Giám đốc.

2.2.2. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

b) Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c) Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

d) Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

đ) Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Pháp luật.

2.2.3. Thực hiện các công tác khác

a) Xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

b) Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Phân hiệu.

c) Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại Phân hiệu.

d) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa theo phân công của Giám đốc và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị được giao.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA KHĐC

3.1. Bộ môn Ngoại ngữ và tin học 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Trần Đức Nam

- Bí thư chi bộ

- Trưởng khoa

- Giảng viên

tdnam.ph@hunre.edu.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

- Trưởng bộ môn

- Phó bí thư chi bộ

nguyentuyetbs@gmail.com

3

ThS. Lê Thị Phúc Yên

Giảng viên

phuclinhhaicoi@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Phượng

Giảng viên

pn160779@gmail.com

5

TS. Trịnh Việt Hùng

Giảng viên

trinhviethung@gmail.com

6

ThS. Trịnh Thị VIệt Hương

- Bí thư chi đoàn khoa

- Giảng viên

cothom822002@gmail.com

7

ThS. Mai Thị Ngân

Giảng viên

mngandhtn@gmail.com

8

ThS. Mai Thị Thanh

Giảng viên

maithanh86th@gmail.com

3.2. Bộ môn Giáo dục chính trị và Giáo dục thể chất

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Phạm Thế Mạnh

- Phụ trách tổ

- Bí thư đoàn Phân hiệu

phamthemanhtnmt@gmail.com

2

ThS. Mai Thị Thủy

- Tổ trưởng công đoàn

Giảng viên

mthuytnmt@gmail.com

3

ThS. Mai Thị Thúy

Giảng viên

huythuyngan@gmail.com

4

ThS. Lê Hải Yến

Giảng viên

doanquan78@gmail.com

5

CN. Nguyễn Thị Lan

Giảng viên

nguyenlinhlan98@gmail.com

 3.3. Bộ môn Văn hóa cơ bản

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Nguyễn Đăng Thiên

Trưởng bộ môn

nguyendangthienkhdc@gmail.com

2

ThS. Lê Thị Minh Nga

- Chi Ủy viên

- Giảng viên

minhngathanhhoa@gmail.com

3

ThS. Đoàn Thị Hồng Nguyên

Giảng viên

doanhongnguyen@gmail.com

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521