Hồ sơ giảng viên

12/09/2023

 

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ

Lý lịch khoa học

1

Lê Anh Trung

Tiến sĩ

Môi trường

Phó Giám đốc Phân hiệu, phụ trách khoa

Tại đây

2

Lại Thế Dũng

Thạc sĩ

Môi trường

Phó Trưởng Bộ môn

Tại đây

3

Bùi Đức Tấn

Thạc sĩ

Môi trường

Phó Trưởng Bộ môn

Tại đây

4

Nguyễn Viết Hưng

Thạc sĩ

Môi trường

Giảng viên

Tại đây

5

Nguyễn Thị Lâm

Thạc sĩ

Môi trường

Giảng viên chính

Tại đây

6

Hoàng Thị Thu Hòa

Thạc sĩ

Môi trường

Giảng viên

Tại đây

7

Bùi Sỹ Bách

Thạc sĩ

Môi trường

Giảng viên chính

Tại đây

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521