Giới thiệu Phòng Kế hoạch Tài chính

17/05/2021

1. GIỚI THIỆU CHUNG PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1.1. Thông tin chung

Phòng Kế hoạch - Tài chính được thành lập cùng với sự ra đời của nhà trường vào năm 1968. Khi thành lập phòng có tên là phòng Tài vụ, năm 1992 được đổi tên thành phòng Kế hoạch - Tài vụ, năm 2001 đổi tên thành phòng Tài chính - Kế toán và đến năm 2008 được đổi tên thành phòng Kế hoạch - Tài chính. Trải qua hơn 50 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành cùng nhà trường, phòng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của nhà trường trong công việc đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường của cả nước.

          Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Kế hoạch – Tài chính đã xây dựng quy chế làm việc của phòng, nêu rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân đối với công việc của mình, mối quan hệ giữa các mảng công việc với nhau và cách thức quản lý công việc.

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 100% có trình độ đại học, trong đó có 1/6 thành viên  có trình độ thạc sỹ chiếm 17% tổng số thành viên trong phòng. Tất cả thành viên trong phòng đều có trình độ về chuyên môn phù hợp với công việc, đồng thời đều là những cán bộ có kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.

Trong nhiều năm qua tập thể phòng luôn phấn đấu không ngừng, dù ở cương vị công tác nào, mỗi thành viên trong phòng đều luôn cố gắng học tập, tích luỹ kinh nghiệm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong phòng luôn giữ được mối đoàn kết tốt, giúp đỡ lẫn nhau để cùng nhau hoàn thành tốt công việc.

1.2. Cơ cầu tổ chức Phòng Kế hoạch – Tài chính

          Phòng Kế hoạch – Tài chính hiện nay có cơ cấu tổ chức như sau:

          +  Phòng Kế hoạch – Tài chính là một đơn vị trực thuộc của Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

          + Tổng số viên chức hiện tại của phòng là 6 người

          + Trình độ chuyên môn của đội ngũ: có 01 thạc sỹ, 05 cử nhân, kỹ sư.

+ Thành phần Phòng gồm: 01 Trưởng phòng và 05 chuyên viên.

Trưởng phòng là người trực tiếp quản lý viên chức và người lao động thuộc phòng nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Phòng. chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Phòng; xây dựng quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Phòng.

Viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 

 

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Phòng Kế hoạch – Tài chính là đơn vị trực thuộc Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa. Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc trong công tác xây dựng và lập kế hoạch tài chính; quản lý tài chính, tài sản; xây dựng các định mức: thu, chi; công tác quản lý nguồn vốn, bảo toàn và phát triển vốn trong Phân hiệu.

2.2. Nhiệm vụ

Hàng năm căn cứ vào nhiệm vụ được Bộ giao, nhu cầu chi cho hoạt động của Nhà trường phòng xây dựng dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước theo niên độ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước đã được duyệt và nhu cầu chi tiêu thực tế tại đơn vị lập kế hoạch mua sắm, xây dựng, cải tạo, sửa chữa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện mua sắm, cải tạo, sửa chữa theo đúng quy định khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý, sử dụng toàn bộ các nguồn kinh ngân sách nhà nước cấp cũng như các nguồn kinh phí khác phát sinh tại đơn vị, thực hiện thu chi theo đúng quy định hiện hành đáp ứng cho mọi  hoạt động tại đơn vị, cũng như nhiệm vụ chuyên môn Bộ giao trên cơ sở tiết kiệm, chống lãng phí nhằm nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính tổ chức quản lý, sử dụng tài sản của Nhà trường theo đúng quy định hiện hành.

Phối hợp với Phòng Đào tạo, Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Công tác sinh viên khảo thí & đảm bảo chất lượng theo dõi, đôn đốc thu các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp của sinh viên và các khoản thu theo quy định.

Thực hiện việc thu, nộp nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Lập, sử dụng, và quản lý lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo đúng quy định của luật kế toán hiện hành.

Lập và nộp báo cáo tài chính hàng năm theo đúng luật định.

Thực hiện mọi quy định khác liên quan đến công tác kế toán như: Công khai dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm, phối hợp trong việc xây dựng, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ của Phân hiệu.

Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các nhiệm vụ được phân công

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.

3. DANH SÁCH VIÊN CHỨC PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

ThS. Lê Thị Hạnh

- Bí thư chi bộ

- Trưởng phòng

0986.537.089

hanhle.hau1@gmail.com

2

CN. Nguyễn Thị Hồng Huế

- Phó bí thư chi bộ

- Chuyên viên

0814.292.585

hue.phdhtnmthn@gmail.com

3

CN. Lê Thị Luyên

Chuyên viên

0949.353.109

leluyen2671985@gmail.com

4

CN. Lê Hải Yến

Chuyên viên

0974.121.468

haiyen271085@gmail.com

5

KS. Hoàng Thành Tiến

Chuyên viên

0949.596.135

tienblackberry8700@gmail.com

6

KS. Phạm Thị Minh Hồng

Chuyên viên

0984.479.182

ptmhong1980@gmail.com

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82