Giới thiệu Khoa trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

27/04/2021

1. Giới thiệu chung

1.1. Thông tin chung

1.1.1. Lịch sử phát triển

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trải qua các thời kỳ đổi tên sau:

- Ngày 5/9/1968: Thành lập Tổ giáo viên Trắc địa - Bản đồ thuộc Trường Trung học Đo Đạc và Bản đồ

- Năm 1969: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ

- Năm 1971: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ và Quản lý ruộng đất trực thuộc Bộ nông nghiệp

- Năm 1982: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Quản lý ruộng đất thuộc Tổng cục Quản lý ruộng đất

- Năm 2002: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Địa chính Trung ương II thuộc Tổng cục địa chính.

- Tháng 10/2002: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Địa chính Trung ương II thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Tháng 01/2005: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương

- Tháng 7/2008: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Năm 2015: Khoa Trắc địa - Bản đồ và Địa chất khoáng sản trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Tháng 9/4/2018 đến nay: Khoa Trắc địa - Bản đồ và Thông tin địa lý, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

1.1.2. Sứ mạng và tầm nhìn

- Sứ mạng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Trắc địa, bản đồ, GIS gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như nhu cầu xã hội.

- Tầm nhìn: Xây dựng Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khối ngành Trắc địa, bản đồ, GIS. Phát triển theo định hướng hội nhập với khu vực và quốc tế, tiếp thu chọn lọc những mô hình và kinh nghiệm thành công của các trường đại học đầu ngành trong và ngoài nước về về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ. Đào tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm xã hội, coi người học là chủ thể, trung tâm của mọi hoạt động đào tạo.

- Các mục tiêu chiến lược:

+ Tiếp tục củng cố và phát triển ngành truyền thống Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ để giữ vững vai trò đầu ngành trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và của xã hội.

+ Hợp tác với các trường Đại học trong nước và nước ngoài để mở các chương trình đào tạo ở bậc học đại học và với các trường nước ngoài có ngành tương tự hoặc đào tạo lên thạc sỹ tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học trong nước,…

+ Tạo môi trường và cơ hội học tập thuận lợi nâng cao hiệu quả đào tạo. 

+ Đảm bảo quá trình đào tạo đạt chất lượng theo chuẩn quốc gia và khu vực.

Trong lộ trình phát triển các ngành mới của nhà Trường, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý cũng định hướngmở thêm ngành mới bên cạnh ngành hiện có là Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ.

1.2. Cơ cầu tổ chức Khoa Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý

- Khoa Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý có 02 Phó Trưởng khoa phụ trách, 01 trưởng bộ môn và viên chức người lao động trong Khoa. Hiện nay, Khoa có 02 giảng viên chính.

- Phó Trưởng khoa phụ trách là người trực tiếp quản lý viên chức và người lao động thuộc Khoa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa. Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Khoa, quản lý và điều hành hoạt động của Khoa theo quy định hiện hành.

- Các Trưởng bộ môn khoa giúp việc cho Phó Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng khoa và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Phụ trách tổ bộ môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn và các công việc thuộc bộ môn.

-  Các đơn vị trực thuộc

a) Bộ môn Bản đồ, viễn thám và GIS

b) Bộ môn Trắc địa

* Cơ cấu tổ chức  

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý là đơn vị khoa chuyên môn trực thuộc Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa,  có chức năng giúp Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  và Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý cùng các hoạt động giáo dục khác theo sự phân công của Hiệu trưởng và Giám đốc.

2.2. Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học

- Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Phân hiệu giao nhiệm vụ.

- Phối hợp tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Phối hợp tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều hành và chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị được giao tại phòng máy trắc địa.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với Phòng đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

- Phối hợp với khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhằm đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trong toàn Phân hiệu.

- Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Giám đốc.

2. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

        - Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

        - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

        - Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

         - Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Pháp luật.

3. Thực hiện các công tác khác

-  Xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

 Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Phân hiệu.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại Trường.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa theo phân công của Giám đốc và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị tại Khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Danh sách cán bộ giảng viên đang tham gia giảng dạy tại khoa tại Khoa Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý.

3.1. Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

 Dương T. Mai Chinh

- Bí thư chi bộ

- P. Trưởng khoa PT Khoa

Thạc sỹ

dtmchinh.ph@hunre.edu.vn

2

 Lê Duy Hiếu

- Bí thư ĐTN khoa

- Giảng viên

Thạc sỹ

ldhieu.ph@hunre.edu.vn

3

 Lê Thị Hoa Huệ

- TT tổ công đoàn Khoa

- Giảng viên

Thạc sỹ

lthhue.ph@hunre.edu.vn

4

 Vũ Thị Thu Hiền

- Giảng viên

- Trưởng ban nữ công khoa

Thạc sỹ

vtthien.ph@hunre.edu.vn

5

 Trịnh Xuân Quang

- Giảng viên

- Cố vấn học tập khoa

Thạc sỹ

txquang.ph@hunre.edu.vn

6

 Đỗ Thị Nụ

- Giảng viên

- PBT Đoàn TN

Thạc sỹ

dtnu.ph@hunre.edu.vn

 3.2. Bộ môn Trắc địa 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ

Email

1

Trần Thanh Sơn

- Trưởng bộ môn

Tiến sỹ

ttson.ph@hunre.edu.vn

2

Nguyễn Thị Duyên

- P. bí thư chi bộ

- Giảng viên

Thạc sỹ

ntduyen.ph@hunre.edu.vn

3

Lê Thị Liên

- Giảng viên

Thạc sỹ

ltlien.ph@hunre.edu.vn

4

Hoàng Văn Tuấn

- Giảng viên

Thạc sỹ

hvtuan.ph@hunre.edu.vn

5

Lê Tiến Duy

Phòng ĐTKHCN & HTPT

Thạc sỹ

(đang NCS tại Đại học Vũ Hán – Trung Quốc)

ltduy.ph@hunre.edu.vn

6

Nguyễn Dũng Dương

Phòng ĐTKHCN & HTPT

Thạc sỹ

(đang NCS tại Đại học Vũ Hán – Trung Quốc)

ndduong.ph@hunre.edu.vn

7

Mai Viết Hưng

Phòng ĐTKHCN & HTPT

Thạc sỹ

(đang NCS tại Đại học Vũ Hán – Trung Quốc)

mvhung.ph@hunre.edu.vn

8

Lê Hữu Lương

- Bí thư Đảng ủy phân hiệu

- Trường phòng TCHC

Thạc sỹ

lhluong.ph@hunre.edu.vn

9

Lê Anh Tài

- Phó bí thư Đảng ủy phân hiệu

- Phó trưởng Phòng ĐTKHCN & HTPT

Thạc sỹ

latai.ph@hunre.edu.vn

10

Đinh Công Hướng

- Phó trưởng khoa

- Phòng CTSV, KT & ĐBCLGD

Thạc sỹ

dchuong.ph@hunre.edu.vn

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82