Giới thiệu Khoa trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý

27/04/2021

Khoa Trắc địa bản đồ và Thông tin địa lý là đơn vị chuyên môn trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, có chức năng giúp Giám đốc Phân hiệu trực tiếp tổ chức công tác giảng dạy trình độ đại học và sau đại học tại Phân hiệu; triển khai thực hiện nghiên cứu khoa học, hoạt động dịch vụ, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Trắc địa, Bản đồ, Thông tin địa lý, các hoạt động giáo dục và đào tạo khác theo phân công của Hiệu trưởng và Giám đốc.

anh_1

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Lịch sử phát triển

Sau 50 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trải qua các thời kỳ đổi tên sau:

- Ngày 5/9/1968: Thành lập Tổ giáo viên Trắc địa - Bản đồ thuộc Trường Trung học Đo Đạc và Bản đồ

- Năm 1969: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ

- Năm 1971: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ và Quản lý ruộng đất trực thuộc Bộ nông nghiệp

- Năm 1982: Khoa Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Đo đạc - Bản đồ trường Trung học Quản lý ruộng đất thuộc Tổng cục Quản lý ruộng đất

- Năm 2002: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Địa chính Trung ương II thuộc Tổng cục địa chính

- Tháng 10/2002: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Địa chính Trung ương II thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

- Tháng 01/2005: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Trung học Tài nguyên và Môi trường Trung ương

- Tháng 7/2008: Khoa Trắc địa - Bản đồ trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Năm 2015: Khoa Trắc địa - Bản đồ và Địa chất khoáng sản trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung

- Tháng 9/4/2018: Khoa Trắc địa - Bản đồ và Thông tin địa lý, Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

2. Sứ mạng và tầm nhìn

- Sứ mạng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Trắc địa, bản đồ, GIS gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như nhu cầu xã hội.

- Tầm nhìn: Xây dựng Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khối ngành Trắc địa, bản đồ, GIS. Phát triển theo định hướng hội nhập với khu vực và quốc tế, tiếp thu chọn lọc những mô hình và kinh nghiệm thành công của các trường đại học đầu ngành trong và ngoài nước về về các lĩnh vực thuộc chuyên ngành Trắc địa - Bản đồ. Đào tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm xã hội, coi người học là chủ thể, trung tâm của mọi hoạt động đào tạo.

- Các mục tiêu chiến lược:

+ Tiếp tục củng cố và phát triển ngành truyền thống Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ để giữ vững vai trò đầu ngành trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

+ Tiếp tục mở rộng và đa dạng hoá ngành nghề đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành và của xã hội.

+ Hợp tác với các trường Đại học trong nước và nước ngoài để mở các chương trình đào tạo ở bậc học đại học và với các trường nước ngoài có ngành tương tự hoặc đào tạo lên thạc sỹ tại nước ngoài sau khi tốt nghiệp đại học trong nước,…

+ Tạo môi trường và cơ hội học tập thuận lợi nâng cao hiệu quả đào tạo. 

+ Đảm bảo quá trình đào tạo đạt chất lượng theo chuẩn quốc gia và khu vực.

Trong lộ trình phát triển các ngành mới của nhà Trường, Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý cũng định hướngmở thêm ngành mới bên cạnh ngành hiện có là Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo khoa: Phó trưởng khoa phụ trách khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý: Th.s Dương Thị Mai Chinh

2. Các tổ bộ môn

a.      Tổ bộ môn Trắc địa

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

Email

 

1

Trần Thanh Sơn

1985

Trưởng Bộ Môn

Tiến sỹ

ttson.ph@hunre.edu.vn

2

Đinh Công Hướng

1967

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

dchuong.ph@hunre.edu.vn

3

Nguyễn Thị Duyên

1982

Giảng viên chính

Thạc sỹ

ntduyen.ph@hunre.edu.vn

4

Lê Thị Liên

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

ltlien.ph@hunre.edu.vn

5

Hoàng Văn Tuấn

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

hvtuan.ph@hunre.edu.vn

b.     Tổ bộ môn  Bộ môn Bản đồ, Viễn thám và GIS 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

chuyên môn

 

Email

 

1

Dương Thị Mai Chinh

1978

Phó trưởng khoa

Thạc sỹ

dtmchinh.ph@hunre.edu.vn

2

Trịnh Xuân Quang

1972

Giảng viên

Thạc sỹ

txquang.ph@hunre.edu.vn

3

Lê Thị Hoa Huệ

1981

Giảng viên

Thạc sỹ

lthhue.ph@hunre.edu.vn

4

Đỗ Thị Nụ

1984

Giảng viên chính

Thạc sỹ

dtnu.ph@hunre.edu.vn

5

Vũ Thị Thu Hiền

1982

Giảng viên

Thạc sỹ

vtthien.ph@hunre.edu.vn

6

Lê Duy Hiếu

1986

Giảng viên

Thạc sỹ

ldhieu.ph@hunre.edu.vn

3. Cơ cấu tổ chức

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

          Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý là đơn vị khoa chuyên môn trực thuộc Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa thực hiện chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Thực hiện công tác đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học

- Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Phân hiệu giao nhiệm vụ.

- Phối hợp tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

- Phối hợp tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

- Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sinh viên đại học, cao đẳng, học viên cao học, nghiên cứu sinh) bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

- Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điều hành và chịu trách nhiệm quản lý trang thiết bị được giao tại phòng máy trắc địa.

- Phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

- Phối hợp với Phòng đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

- Phối hợp với khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trực thuộc Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhằm đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý trong toàn Phân hiệu.

- Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Giám đốc.

2. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

        - Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

        - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

        - Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

        - Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Pháp luật.

3. Thực hiện các công tác khác

-  Xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

-  Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Phân hiệu.

- Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại Trường.

- Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa theo phân công của Giám đốc và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị tại Khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

IV. NGÀNH NGHỀ VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO

1. Ngành nghề đào tạo

+ Trình độ thạc sỹ: Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ

+ Trình độ đại học: Kỹ thuật Trắc địa-Bản đồ

2. Loại hình đào tạo

+ Hệ chính quy tập trung

+ Hệ liên thông từ cao đẳng lên đại học

+ Hệ đại học vừa học vừa làm

3. Triển vọng nghề nghiệp

Sau khi ra trường, sinh viên tốt nghiệp ngành Trắc địa bản đồ có thể làm việc tại:

- Các cơ quan nhà nước về Trắc địa, bản đồ và Thông tin địa lý (trung ương đến địa phương) như: Bộ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng, ban liên quan đến công tác Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, cán bộ địa chính cấp xã;

- Các tổ chức quốc tế, tổ chức chính phủ và phi chính phủ, các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực Trắc địa, bản đồ và thông tin địa lý;

- Nghiên cứu khoa học, ứng dụng và triển khai các đề tài nghiên cứu vào trong thực tiễn thuộc lĩnh vực trắc địa, bản đồ và Thông tin địa lý… tại các Viện nghiên cứu, Trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học.

V.  CƠ SỞ VẬT CHẤT

Để phục vụ  cho sinh viên thực tập, ngoài số lượng lớn máy toàn đạc điện tử, Phân hiệu trang bị nhiều loại máy móc hiện đại như máy định vị vệ tinh, trạm đo vẽ ảnh số …

anh_2

anh_3

 

VI. CÁC THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          Qua 50 năm xây dựng và phát triển, tập thể Khoa Trắc địa Bản đồ và Thông tin địa lý hàng năm đều được bình xét là đơn vị lao động tiên tiến trở lên, nhận nhiều huân chương, bằng khen, cờ thi đua của Bộ, tiêu biểu có:

- Năm 2010, đươc nhận Cờ  thi đua của Bộ.

- Năm 2016, được đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, các cán bộ, giảng viên của Khoa cũng được tặng thưởng nhiều danh hiệu khen thưởng cao quý.

VII. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

- Tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học thông qua các giải pháp cụ thể để nâng cao năng lực giảng viên; chương trình đào tạo; cơ sở vật chất, học liệu; hợp tác, liên kết đào tạo với các trường, các viện, các cơ sở chuyên môn trong nước; khai thác mọi nguồn lực để tăng cường hợp tác quốc tế;   

-  Chủ động đăng ký các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học để phát huy nguồn lực, nâng cao chuyên môn;

- Cải tiến hơn nữa trong công tác giảng dạy, công tác NCKH và chú trọng đào tạo theo nhu cầu xã hội, cam kết việc làm và giới thiệu việc làm cho sinh viên đáp ứng được các yêu cầu.

Một số hình ảnh hoạt động chính trị, chuyên môn, ngoại khóa của giảng viên và sinh viên

khoa TĐBĐ & TTĐL

anh_4

Đại hội chi bộ lần thứ II nhiệm kỳ 2022-2025

anh_5

Khoa Trắc địa Bản đồ và Thông tin địa lý tổ chức gặp mặt nhân ngày

Quốc tế phụ nữ 8/3/3021

anh_6

Giờ thực hành đo đạc

anh_7

Chuyển giao công nghệ UAV

anh_7

Thi đấu kéo co

 

          ----------------------------------------------------------

KHOA TRẮC ĐỊA, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ

Emailkhoatdbd&ttdl@gmail.com

Địa chỉ liên hệ: Khoa Trắc địa, Bản đồ và Thông tin địa lý, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa

Số 4, Đường Trần Phú, Phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại liên lạc: 0979.827.786

Website: chunre.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/phanhieuhunre

                                                https://www.facebook.com/TDBDTH

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521