Giới thiệu Khoa Quản lý đất đai

22/04/2021

1. Giới thiệu chung

1.1. Thông tin chung

Khoa Quản lý đất đai là đơn vị chuyên môn trực thuộc Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

Sứ mạng: Đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu của ngành Tài nguyên và Môi trường cũng như nhu cầu xã hội.

Tầm nhìn: Xây dựng Khoa trở thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khối ngành Kinh tế với đặc thù gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường, sánh kịp với các trường đại học lớn trong cả nước và khu vực.

Các mục tiêu chiến lược:

- Phát triển chương trình đào tạo theo nhu cầu. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về kinh tế, kế toán, quản trị kinh doanh, du lịch gắn với bảo vệ tài nguyên và môi trường hướng tới phát triển bền vững cho quốc gia, khu vực và thế giới.

- Tạo môi trường tốt nhất cho sự phát triển của từng thành viên trong Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường.

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần vào sự thành đạt của các đối tác cũng như Khoa và Nhà trường. Học tập kinh nghiệm, công nghệ tiên tiến trên thế giới, ứng dụng những tiến bộ mới nhất trong quá trình giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

1.2. Cơ cầu tổ chức Khoa Quản lý đất đai

Tập thể Khỏa Quản lý đất đai

- Khoa Quản lý đất đai có 01 Phó Trưởng khoa phụ trách, 02 Phó trưởng bộ môn và viên chức người lao động trong Khoa. Hiện nay, Khoa có 02 giảng viên chính.

- Phó Trưởng khoa phụ trách là người trực tiếp quản lý viên chức và người lao động thuộc Khoa nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa. Phó Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Khoa, quản lý và điều hành hoạt động của Khoa theo quy định hiện hành.

- Các Phó Trưởng bộ môn khoa giúp việc cho Phó Trưởng khoa, chịu trách nhiệm trước Phó Trưởng khoa và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công. Phụ trách tổ bộ môn, nội dung sinh hoạt chuyên môn và các công việc thuộc bộ môn.

-  Các đơn vị trực thuộc

a) Bộ môn Quản lý đất đai

b) Bộ môn Kế toán

* Cơ cấu tổ chức  

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Khoa Quản lý đất đai có chức năng giúp Giám đốc tổ chức đào tạo ở các trình độ đại học, vừa làm vừa học và sau đại học; triển khai thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, hợp tác đào tạo thuộc ngành, lĩnh vực Quản lý đất đai và bất động sản, Địa chính, Khoa học đất và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Giám đốc.

2.2. Nhiệm vụ

1. Thực hiện công tác đào tạo ở trình độ đại học và sau đại học

a) Phối hợp xây dựng chương trình đào tạo của ngành, chuyên ngành được Phân hiệu giao nhiệm vụ.

b) Phối hợp tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các môn học liên quan bảo đảm tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các môn học của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo.

c) Phối hợp tổ chức phát triển chương trình đào tạo, xây dựng các đề án, biên soạn tài liệu, giáo trình theo định hướng phát triển của Phân hiệu; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập.

d) Xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên (sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh) bảo đảm chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố, đáp ứng nhu cầu sử dụng của thị trường lao động.

đ) Phát triển chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

e) Phối hợp thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo.

f) Phối hợp với Phòng đào tạo, Khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển và các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển sinh, tốt nghiệp cho các bậc học.

g) Phối hợp với khoa Quản lý đất đaitrường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội nhằm đảm bảo thống nhất nội dung, chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra cho sinh viên ngành Quản lý đất đai và bất động sản, Địa chính, Khoa học đấttrong toàn Phân hiệu.

i) Tham gia đào tạo ngắn hạn theo sự phân công của Giám đốc.

2. Thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ

a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, huy động sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo của Khoa.

b) Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học đối với giảng viên, sinh viên, thực hiện các đề tài khoa học, công nghệ liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

c) Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào giảng dạy.

d) Tổ chức, tham gia các hội thảo, hội nghị chuyên ngành hoặc có liên quan.

đ) Thực hiện dịch vụ khoa học theo quy định của Pháp luật.

3. Thực hiện các công tác khác

a) Xây dựng, trình Giám đốc kế hoạch phát triển dài hạn, kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm của Khoa.

b) Tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển của Phân hiệu.

c) Phối hợp với các đơn vị trong trường quản lý người học đang học tập tại Phân hiệu.

d) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Quản lý viên chức, người lao động thuộc Khoa theo phân công của Giám đốc và quản lý cơ sở vật chất, thiết bị tại Khoa.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc.

3. Danh sách cán bộ giảng viên đang tham gia giảng dạy tại khoa tại Khoa Quản lý đất đai

3.1. Bộ môn Quản lý đất đai

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

 

 

 

 

2

ThS. Nguyễn Thị Hằng

- Bí thư chi bộ

- P. Trưởng khoa phụ trách khoa

- Giảng viên chính

hangha36@gmail.com

3

ThS. Lê Trí Nhượng

P. Trưởng bộ môn

Quản lý đất đai

lenhuong62@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thảo

- Giảng viên chính

- Tổ trưởng Công đoàn khoa

thaotnmtmt@gmail.com

5

ThS. Mai Văn Thông

- Giảng viên

- Phó Bí thư Đoàn TN Phân hiệu

maithongtnmt@gmail.com

1

TS. Trần Xuân Biên

Phó Giám đốc Phân hiệu

tranxuanbien68@gmail.com

7

ThS. Vũ Văn Khoa

Trưởng phòng Công tác sinh viên

vuvankhoa62@gmail.com

8

ThS. Trần Thị Thanh Huyền

Phó trưởng phòng Đào tạo – Khoa học

huyentnmt@gmail.com

3.2. Bộ môn Kế toán

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Mai Thị Phương Lan

- P.Bí thư chi bộ

- Phó Trưởng bộ môn Kế toán

phuonglan12102009@gmail.com

2

ThS. Lê Thị Như Hằng

Giảng viên

nhuhang.th@gmail.com

3

ThS. Lê Thanh Hải

Giảng viên

haithanh231@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Xuân

Giảng viên

xuanxuan.nguyen158@gmail.com

5

ThS. Lê Thị Hạnh

Giảng viên

hanhle.hau1@gmail.com

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521