Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên Khảo thí và Đảm báo chất lượng

16/05/2021

1. GIỚI THIỆU CHUNG

1.1. Thông tin chung

Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 28/9/2018 theo Quyết định số 3537 QĐ-TĐHHN của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở phòng Công tác học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường miền Trung (2008). Trải qua hơn 13 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, từ phòng Công tác học sinh, sinh viên của trường Cao đẳng đến nay đã vươn lên trở thành một đơn vị phòng có nhiều chức năng, nhiệm vụ của Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa, đã góp phần quan trọng cùng nhà trường đào tạo nguồn nhân lực ngành Tài nguyên và môi trường phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới. 

Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục  có tổng số 08 cán bộ, giảng viên  trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý. được chia thành các nhóm chuyên môn: Công tác sinh viên và Đảm bảo chất lượng giáo dục, Khảo thí, Thanh tra giáo dục. Các công tác chuyên môn được phân công cụ thể tới từng đồng chí trong phòng.

Sau đây là hình ảnh của các đồng chí trong phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (đứng giữa cầm hoa là đ/c Phạm Khắc Nam đã nghỉ hưu 2020).

1.2. Cơ cấu tổ chức phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục  có tổng số 08 cán bộ, giảng viên  trực tiếp tham gia giảng dạy và quản lý, được chia thành 3 nhóm chuyên môn:

(1). Nhóm Công tác sinh viên, ĐBCL giáo dục (06 đồng chí).

(2). Nhóm khảo thí (01 đồng chí).

(3). Nhóm thanh tra giáo dục (01 đồng chí).

- Về trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, giảng viên tham gia công tác trong phòng: 50% cán bộ giảng viên của phòng có trình độ thạc sỹ (04 đồng chí), đại học chiếm 37.5% (03 đồng chí), trung cấp chiếm 12.5% (01) đồng chí.

          - Lãnh đạo phòng gồm: 01 Trưởng khoa và 01 Phó trưởng khoa.

  - Trưởng phòng là người trực tiếp quản lý viên chức và người lao động trong phòng nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Phòng.

- Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Ban giám đốc phân hiệu và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

2. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2.1. Chức năng

Phòng Công tác sinh viên, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục có chức năng giúp Ban giám đốc về Công tác sinh viên, công tác Khảo thí, công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục, công tác Thanh tra giáo dục và công tác y tế, vệ sinh môi trường sinh viên.  

2.2. Nhiệm vụ

2.2.1. Công tác sinh viên

- Lập kế hoạch công tác sinh viên cho mỗi năm học.

- Cung cấp các văn bản, biểu mẫu liên quan đến công tác sinh viên.

Cập nhật hồ sơ sinh viên vào phần mềm đào tạo

- Hướng dẫn sinh hoạt tuần công dân đầu năm, đầu khóa.

- Đôn đốc nhắc nhở việc đóng học phí của sinh viên.

- Xét kỷ luật các sinh viên vi phạm Quy chế.

- Xét điểm rèn luyện cuối kỳ học, năm học cho các sinh viên.

- Xét học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập sinh viên.

- Xét khen thưởng cuối năm học, cuối khóa cho cá nhân và tập thể các lớp sinh viên.

- Chỉ đạo các hoạt động công tác chủ nhiệm lớp, cố vấn học tập cho sinh viên các lớp theo quy định.

- Thực hiện công tác y tế, vệ sinh môi trường đối với sinh viên.

- Triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban giám đốc.

2.2.2. Công tác khảo thí

Lập kế hoạch Khảo thí cho mỗi năm học.

- Tổ chức thi giữa học phần, kết thúc học phần. Sử dụng phần mềm trong việc tạo phách, báo điểm tổng kết môn học.

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức ra đề, chấm thi, báo điểm thi, tổng kết điểm học phần cho các lớp theo đúng quy định.

2.2.3. Đảm bảo chất lượng giáo dục

Lập kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục cho mỗi năm học.

- Thực hiện hoạt động mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục tại Phân hiệu theo sự phân công của Ban giám đốc.

- Tiếp tục thu thập minh chứng từ các đơn vị làm cơ sở dữ liệu đánh giá cơ sở giáo dục đào tạo và chương trình đào tạo theo chương trình của Trường Đại học TNMT Hà Nội.

- Tập hợp các mẫu phiếu, phân công nhiệm vụ cho các đơn vị phòng, khoa về việc lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan và của người học để thực hiện đánh giá các nội dung liên quan đến cơ sở giáo dục - đào tạo đại học tại Phân hiệu.

- Hoàn thiện thu thập các minh chứng từ các đơn vị phòng, khoa để phục vụ công tác đánh giá ngoài chương trình đào tạo các ngành theo CV-1668 và CV-1669 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2.2.4. Công tác thanh tra giáo dục

Lập kế hoạch Thanh tra giáo dục cho mỗi năm học.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành giờ lên lớp của giảng viên, sinh viên, thực hiện nội quy, quy chế của sinh viên, tiến độ giảng dạy theo chương trình chi tiết và lịch giảng dạy đã có.

- Kiểm tra giám sát công tác khảo thí: Ra đề thi, tổ chức thi, làm phách, chấm thi, báo điểm thi theo đúng quy định.

- Kiểm tra mỗi tháng 01 đến 02 bộ hồ sơ giảng dạy của các giảng viên trong tháng để đánh giá giảng viên theo quy định.

3. DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN PHÒNG CTSV-KT-ĐBCLGD 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

ThS. Vũ Văn Khoa

- Bí thư chi bộ

- Trưởng phòng

- Giảng viên

 

vuvankhoa62@gmail.com

2

ThS. Đinh Công Hướng

- Phó Bí thư chi bộ

- Phó trưởng phòng

- Giảng viên

 

dinhconghuongtnmtmt@gmail.com

3

ThS. Bùi Thị Thanh Nga

- Chuyên viên

ngaduongloc@gmail.com

4

CN. Mai Thị Tuyết

- Chuyên viên

Maituyethuyen1975@gmail.com

5

KS. Vũ Cộng Hòa

- Chuyên viên

Vuconghoagv@gmail.com

6

ThS. Đào Thị Hiền

- Chuyên viên

Hienmt123@gmail.com

7

CN. Nguyễn Thị Ngọc Lan

- Nhân viên

lancdtnmt@gmail.com

8

TC. Phạm Thanh Sơn

- Nhân viên

 

 

 

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Thủ Đô Hà Nội
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Đại học Nội vụ Hà Nội
0944 86 86 82