Họp xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2021

Ngày 14/4/2021 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa họp xét duyệt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2021. Thành phần cuộc họp gồm:

1. TS Trần Xuân Biên - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp

2. ThS Lê Anh Tài - Phó chủ tịch Hội đồng

Cùng các thành viên Hội đồng khoa học, các chủ nhiệm đề tài, các khách mời. Cuộc họp xét 09 nhiệm vụ, và cả 09 nhiệm vụ đều được Hội đồng thông qua.

Sau đây là các hình ảnh buổi họp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521