THÔNG BÁO - tuyến sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đọt 2 năm 2023

Ngày 02/08/2023 Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa ra thông báo số 325/TB-PHĐHHN (Xem đầy đủ thông báo tại đây) về việc tuyến sinh đại học hình thức vừa làm vừa học đọt 2 năm 2023. Nội dung của thông báo như sau:

1. Thời gian tuyển sinh:

1.1. Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 03/08/2023 đến ngày 14/08/2023

1.2.                                              Thời gian học bổ sung kiến thức đầu vào: Từ ngày 15/08/2023 đến ngày 20/09/2023

1.3.Thời gian công bổ kết quả xét tuyển dự kiến: Ngày 26/09/2023

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

3.Địa điếm tuyển sinh và đặt lp:

- Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

 

- Địa chỉ: Khu Phố 8, phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học, liên thông từ trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học: 47 chỉ tiêu

5. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ cao đẳng lên trình độ đại học (bao gồm thí sinh tốt nghiệp cao đắng chuyên nghiệp và cao đang nghề)

5.1.   Thời gian đào tạo: 1,5 năm

5.2   . Ngành tuyển sình

TT

Tên Ngành

Mã Ngành

Tổng chỉ tiêu

1

Quản lý Đất đai

7850103PH

 20

2

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

7520503PH

5.3. Điều kiện xét tuyến:

 

-              Xét tuyển theo bảng điểm tốt nghiệp cao đẳng

-              Điều kiện:

+ Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp hoặc cao đẳng nghề (sau đây gọi chung là cao đắng) do các cơ sở giáo dục hợp pháp của Việt Nam cấp hoặc do các cơ sở giáo dục hợp pháp ở nước ngoài cấp và được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Ngành đào tạo bậc học cao đẳng đúng hoặc phù họp với ngành dự tuyển. Trường họp ngành đào tạo bậc học cao đẳng gần hoặc khác với ngành dự tuyển phải được công nhận hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức;

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

5.4 Nguyên tắc xét tuyển

-              Điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có).

-              Xét tuyến theo điểm xét tuyển của thí sinh lấy từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh sách có nhiều thì sinh bàng điểm nhau thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có thời gian làm việc, kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều hơn.

-              Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Người tốt nghiệp cao đẳng đăng ký xét tuyên đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học phải có mức diêm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm đạt từ 2,00 trở lên đối với đào tạo tín chỉ hoặc 5,00 trở lên đổi với đào tạo niên chế.

6. Tuyển sinh liên thông giữa trình độ trung cấp lên trình độ đại học (bao gồm thí sinh tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề)

6.1.   Thời gian đào tạo: 3 năm

6.2. Ngành tuyển sinh

TT

Tên Ngành

Mã Ngành

Tổng chỉ tiêu

1

Quản lý Đất đai

7850103PH

27

2

Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ

7520503PH

6.3 Điều kiện xét tuyển

 

-          Xét tuyển theo bảng điểm tốt nghiệp trung cấp

-          Điều kiện:

+ Có bằng tôt nghiệp trung cấp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề (sau đây gọi chung là trung cấp) do các cơ sở giáo dục hợp pháp của Việt Nam cấp hoặc do các cơ sở giáo dục họp pháp ở nuớc ngoài cấp và được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

+ Ngành đào tạo bậc học trung cấp đúng hoặc phù họp với ngành dự tuyển. Trường họp ngành đào tạo bậc học trung cấp gần hoặc khác với ngành dự tuyển phải được công nhận hoàn thành các học phần bổ sung kiến thức;

+ Người có bằng tốt nghiệp trung cấp phải bảo đảm có bàng tốt nghiệp trung học phố thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

6.4 Nguyên tắc xét tuyển

-                Điểm xét tuyển bằng điểm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm cộng với điếm ưu tiên khu vực, đối tượng ưu tiên (nếu có).

-                Xét tuyến theo điểm xét tuyển của thí sinh lấy từ cao xuống thấp. Trường hợp cuối danh sách có nhiều thì sinh bàng điểm nhau thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có thời gian làm việc, kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều hơn.

-                Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Người tốt nghiệp trung cấp đăng ký xét tuyên đào tạo trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học phải có mức diêm trung bình chung toàn khóa trong bảng điểm đạt từ 2,00 trở lên đối với đào tạo tín chỉ hoặc 5,00 trở lên đối với đào tạo niên chế.

7. Đăng ký dự tuyển

1.1.  Hồ sơ đăng ký dự tuyển

7.1.1 Hô sơ đăng ký dự tuyến liên thông giữa trĩnh độ cao đẳng với trình độ đại học:

-          Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường).

-          Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp, bảng điểm cao đẳng (công chứng).

-          Bản sao hợp lệ minh chứng khu vực; đối tượng ưu tiên (nếu có).

-          04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng.

-          02 phong bì dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

7.1.2 Hồ sơ đăng ký dự tuyển liên thông giữa trĩnh độ trung cấp với trĩnh độ đại học:

-          Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Nhà trường).

-       Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp, bảng điểm trung cấp (công chứng).

-      Bản sao hợp lệ minh chứng khu vực; đối tượng ưu tiên (nếu có).

-      04 ảnh chân dung cỡ 4x6 cm trong thời hạn 6 tháng.

-      02 phong bì dán sẵn tem ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh

7.2. Nộp hồ sơ dự tuyển

a.    Phân hiệu trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa.

-                 Phòng Đào tạo, Khoa học Công nghệ và Hợp tác phát triển.

-                 Tổ truyền thông và Tư vấn tuyển sinh

Địa chỉ: số 04 Trần Phú, Phường Ba Đình Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Thông tin chi tiết liên hệ: số ĐT: 0944.86.86.82 hoặc 0915.926023 (Cô huyền). Website: http://chunre.edu.vn/

b.    Trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp Bình Dương

-                 Phòng Đào tạo. Địa chỉ: Khu Phố 8, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Thông tin chi tiết liên hệ: Điện thoại cơ quan: 02743.512.386;

 

-  Di động: 0985. 979949 (Thầy Thiện); Website: http://Nonglambd.edu.vn/

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC ONLINE NĂM 2023

TƯ VẤN TUYỂN SINH

http://www.chunre.edu.vn/ hotline: 0949.152.521

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521