0949.152.521

Thông báo tuyển sinh Đại học, liên thông Đại học đợt 1 năm 2022

09/08/2022
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521