0949.152.521

Thông báo tuyển sinh đào tạo song bằng

19/07/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo song bằng

Thong_bao_tuyen_sinh_hoc_song_bang_signed 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521