Triển khai công tác kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

 

ĐẢNG BỘ

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

*

Số: 291-KH/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai công tác kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên

-----

Thực hiện Quyết định số 85-QĐ/TW, ngày 6/10/2003 của Ban Bí thư về ban hành mẫu thẻ đảng viên mới, Quyết định số 99-QĐ/BTCTW, ngày 22/3/2021; Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW, ngày 23/3/2021 của Ban Tổ chức Trung ương; Công văn số 155- CV/ĐUK ngày 01/4/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Công văn số 203-CV/ĐU ngày 19/4/2021 về kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư;

Đảng ủy Trường xây dựng kế hoạch và hướng dẫn thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên nhằm kiểm tra tính pháp lý để xác nhận giá trị sử dụng của thẻ đảng viên và việc bảo quản, sử dụng thẻ của đảng viên. Đồng thời, thực hiện đối khớp để phát hiện, xử lý số lượng đảng viên chênh lệch (nếu có).

- Tại thời điểm kiểm tra, các đảng viên chính thức (có đảng số) và đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời (đảng số ở nơi chi bộ giới thiệu đi) ở chi bộ nào, thì chi bộ đó kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

- Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên phải bảo đảm chặt chẽ, chính xác từ chi bộ.

- Chỉ đóng dấu kiểm tra kỹ thuật đối với thẻ đảng của đảng viên được chi bộ, Đảng bộ Trường kiểm tra, xác nhận là đảng viên; đảng viên đã ra khỏi Đảng không được đóng dấu kiểm tra (thay cho việc thu lại thẻ đảng viên).

- Đợt kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ tư được thực hiện từ 15/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021. Từ ngày 16/5/2021 trở đi, thẻ đảng viên chưa được kiểm tra kỹ thuật và đóng dấu kiểm tra thì không có giá trị sử dụng.

- Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo quản, sử dụng thẻ đảng viên.

2. Nội dung, phương pháp và thời gian tiến hành

2.1. Các chi bộ trực thuộc và Đảng ủy Phân hiệu:

- Tổ chức quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên cho đảng viên.

- Thu và kiểm tra thẻ của đảng viên, lập biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên (theo mẫu 1-KTTĐV); lập danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (theo mẫu 2-KTTĐV).

- Lập danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên hỏng (theo mẫu 3-KTTĐV), danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (theo mẫu 4-KTTĐV), danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên (theo mẫu 5-KTTĐV).

- Gửi biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên (kèm theo thẻ đảng của đảng viên); danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất (kèm theo bản trình bày về việc mất thẻ và ảnh của đảng viên); danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (kèm theo thẻ đảng hỏng và ảnh của đảng viên); danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên lên Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (Qua Bộ phận giúp việc Đảng ủy).

* Thời gian hoàn thành: Muộn nhất ngày 22/4/2021.

2.2. Thành lập tổ kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên của Đảng ủy Trường như sau:

a. Thành viên:

- Đ/c Nguyễn Văn Hưởng, Phó Bí thư – Tổ trưởng

- Đ/c Lê Chí Nam, Chuyên trách công tác đảng - Ủy viên thư ký

- Đ/c Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng Hương, Ủy viên BCH - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến, Ủy viên BCH - Ủy viên

- Đ/c Trần Thị Duyên, Đảng viên Chi bộ Tổ chức Hành chính - Ủy viên

b. Nhiệm vụ

- Hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ và đảng viên thực hiện mục đích, yêu cầu, nội dung của việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên.

- Kiểm tra, thu nhận thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên, biểu báo cáo tình hình sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên và danh sách đề nghị đóng dấu kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên, danh sách đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất, danh sách đề nghị đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng, danh sách đảng viên chính thức chưa được đổi và phát thẻ đảng viên của các chi bộ; thẩm định kỹ các danh sách đề nghị của chi bộ và lập biểu báo cáo tổng hợp (theo mẫu 7 và mẫu 8-KTTĐV) trước ngày 25/4/2021.

- Lập biểu mẫu, báo cáo theo quy định (Mẫu 6-KTTĐV); gửi các danh sách kèm thẻ đảng viên, ảnh của đảng viên lên Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường (chiều ngày 26/4/2021).

- Nhận lại thẻ đảng viên đã đóng dấu kiểm tra kỹ thuật, giao lại cho các chi bộ để trao lại cho đảng viên.

Căn cứ Kế hoạch này, yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Trường triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cấp ủy phản ánh kịp thời về Đảng ủy Trường (qua Đc Nam – cán bộ chuyên trách công các Đảng) để nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

-   Đảng ủy Bộ TNMT (báo cáo),

-   BTV Đảng ủy Trường (để chỉ đạo),

-   Các cấp ủy trực thuộc ĐU (để thực hiện),

-   Lưu VPĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

Hoàng Anh Huy

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Viện Nghiên cứu và Quản lý Tây Nguyên
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
Nhập điểm
Khối cán bộ
0949.152.521